IT Support Dahua


 

   
    เครื่อข่ายใช้งานได้แต่P2Pไม่ออนไลน์แก้ยังไง                     อินฟาเรตไม่โฟกัส                เครื่องบันทึกร้องเกิดจากอะไร
         
   
      การตั้งค่าเครื่องบันทึกDahuaเบื้องต้น           การใช้งานฟังก์ชั่น Privacy Mask              การคืนค่าเครื่องบันทึก Dahua
         
   
           การซิงค์เวลาเครื่องบันทึก            วิธีการตรวจเช็คHDDเบื้องต้น
             การตั้งค่าความคมชัดของหน้าจอ
         
   
         การรีเซ็ตรหัสเครื่องบันทึก Dahua    กล้องติดๆดับๆแก้ยังไงระบบHD               กล้องมีไมค์แต่เสียงไม่ออกเกิดจาก  

 

   
            การตั้งค่าดูออนไลน์ผ่านมือถือDahua       ซื้อกล้องมาแล้วใช้กับเครื่องบันทึกไม่ได้เกิดจาก                       การปิดฟังก์ชั่น Full-Color
         
     
                  เครื่องบันทึกภาพซาเกิดจาก                 ปัญหาการดูออนไลน์นอกวงแลน    
         
         
         
         
         

 

         
 ซื้อกล้องมาแล้วใช้กับเครื่องบันทึกไม่ได้เกิดจาก?    การเปิดฟังก์ชั่น Full-Color    เครื่องบันทึกภาพซาเกิดจาก?
         
         
                    เวลาเพี้ยนแก้ยังไง?               อินฟราเรดไม่โฟกัสแก้ยังไง              การใช้งานฟังก์ชั่น Privacy Mask
         
         
            การคืนค่าเครื่องบันทึกDahua             การตั้งค่าความคมชัดของหน้าจอ              การรีเซ็ตรหัสเครื่องบันทึก dahua
         
         
ปัญหากล้องมีไมค์แต่เสียงไม่ออกเกิดจากอะไร   กล้องติดๆดับๆแก้ยังไงระบบHD   เครื่องบันทึกร้องเกิดจากอะไร
         
   
วิธีการตรวจเช็คHDDเบื้องต้น   การตั้งค่าเครื่องบันทึกDahuaเบื้องต้น   การตั้งค่าดูออนไลน์ผ่านมือถือ Dahua
         
         
เครือข่ายใช้งานได้แต่P2Pไม่ออนไลน์แก้ยังไง    ปัญหาการดูออนไลน์นอกวงแลน     
         
         
         

 

 

 

 

Visitors: 49,576